Available courses

ISO 14064-1 GHG lead verifier/ Technical reviewer

Chương trình này dùng để phê duyệt năng lực của kiểm định viên khí ...
Course

TCVN ISO 14064-1:2011

- TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để ...
Course

OIC / SMIIC 2: 2019 GUIDELINES FOR BODIES PROVIDING HALAL CERTIFICATION

Cung cấp kiến thức cơ bản về thực phẩm Halal theo UAE.S 2055 -...
Course

MS 1500:2019 Thực phẩm Halal - Yêu cầu chung

Cung cấp kiến thức cơ bản về thực phẩm Halal theo MS 1500:2019...
Course

GSO 993/2015 Yêu cầu giết mổ động vật theo quy tắc Hồi giáo

Quy chuẩn kỹ thuật này của UAE liên quan đến các chất phụ gia được ...
Course

UAE.S 192 : 2016 Phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm

Quy chuẩn kỹ thuật này của UAE liên quan đến các chất phụ gia được ...
Course

GS 21:1984 QUY ĐỊNH VỆ SINH ĐỐI VỚI NHÀ MÁY THỰC PHẨM VÀ NHÂN VIÊN

Cung cấp kiến thức cơ bản về quy định vệ sinh đối với nhà máy thực ...
Course

GSO 9/2013 Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn

Cung cấp kiến thức cơ bản về nhãn thực phẩm theo GSO 9/2013Tiê...
Course

UAE.S GSO 1694 : 2005 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

Cung cấp kiến thức cơ bản về vệ sinh thực phẩm theo UAE.S GSO ...
Course

UAE.S 2055 -1:2015 Sản phẩm Halal - Yêu cầu chung đối với Thực phẩm Halal

Cung cấp kiến thức cơ bản về thực phẩm Halal theo UAE.S 2055 -...
Course

Quy trình chứng nhận Halal Naturecert

Tài liệu nội bộ NatureCert.Quy trình chứng nhận Halal.
Course

SỔ TAY HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN HALAL

Tài liệu nội bộ NatureCert.Sổ tay chứng nhận Halal.
Course

Các chuyên gia về vấn đề Hồi giáo Halal/ Halal Islamic affairs experts

Chương trình này dùng để phê duyệt năng lực của nhân viên xem xét h...
Course

Nhân sự cấp chứng chỉ Halal/ Personnel granting Halal certificates

Chương trình này dùng để phê duyệt năng lực của nhân viên xem xét h...
Course

Nhân Sự Xem Xét Hợp Đồng / Contract reviewer

Chương trình này dùng để phê duyệt năng lực của nhân viên xem xét h...
Course

NATURECERT HALAL TECHNICAL AUDITOR RECOGNITION

Chương trình này dùng để phê duyệt năng lực của đánh giá viên kỹ th...
Course

TCVN ISO 14066:2011-YÊU CẦU NĂNG LỰC ĐỐI VỚI ĐOÀN THẨM ĐỊNH VÀ ĐOÀN KIỂM ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về năng lực đối với các đoàn ...
Course