Available courses

Cung cấp kiến thức cơ bản về thực phẩm Halal theo MS 1500:2019

Tiêu chuẩn MS 1500:2019 xác định các yêu cầu về thực phẩm Halal phải tuân theo ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm Halal bao gồm, tiếp nhận, chuẩn bị, đóng gói, ghi nhãn, xử lý, vận chuyển, phân phối, bảo quản, trưng bày và dịch vụ thực phẩm Halal.

Quy chuẩn kỹ thuật này của UAE liên quan đến các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm và quy định các điều khoản và điều kiện phải tuân theo khi sử dụng các chất phụ gia đó trong thực phẩm.

Quy chuẩn kỹ thuật này của UAE liên quan đến các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm và quy định các điều khoản và điều kiện phải tuân theo khi sử dụng các chất phụ gia đó trong thực phẩm.

Cung cấp kiến thức cơ bản về quy định vệ sinh đối với nhà máy thực phẩm theo GS 21:1984

Cung cấp kiến thức cơ bản về nhãn thực phẩm theo GSO 9/2013

Tiêu chuẩn GSO này liên quan đến việc ghi nhãn tất cả các thực phẩm đóng gói sẵn và các yêu cầu liên quan đến việc trình bày chúng.

Cung cấp kiến thức cơ bản về vệ sinh thực phẩm theo UAE.S GSO 1694 : 2005

Tiêu chuẩn UAE.S GSO 1694 : 2005 Tiêu chuẩn này tuân theo chuỗi thực phẩm từ nơi sản xuất ban đầu đến người tiêu dùng cuối cùng, đặt ra các điều kiện vệ sinh cần thiết để sản xuất thực phẩm an toàn và phù hợp cho nhu cầu tiêu dùng

Cung cấp kiến thức cơ bản về thực phẩm Halal theo UAE.S 2055 -1:2015

Tiêu chuẩn UAE.S 2055 -1:2015 xác định các yêu cầu về thực phẩm Halal phải tuân theo ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm Halal bao gồm, tiếp nhận, chuẩn bị, đóng gói, ghi nhãn, xử lý, vận chuyển, phân phối, bảo quản, trưng bày và dịch vụ thực phẩm Halal.

Chương trình này dùng để phê duyệt năng lực của đánh giá viên kỹ thuật Halal liên quan đến hoạt động đánh giá và chứng nhận của NATURECERT, bao gồm cả nhân viên làm việc chính thức và nhân viên hợp đồng.

This program sets out the procedure for competence approval of all Halal Technical auditors involved with the assessment and certification activities of NATURECERT. This includes both employed and contracted staff.